PRZEBIEG KANAŁU

Na Kanał Augustowski składają się elementy drogi wodnej o długości 101,20 km, utworzonej z naturalnych jezior: Necko, Białe, Studzieniczne, Orle, Paniewo, Krzywe i Mikaszewo, rzek: Netta, Czarna Hańcza, Klonownica, Płaska (Sucha Rzeczka, Serwianka), Mikaszówka, Perkucia, Szlamica, Wołkuszanka, Ostaszanka połączonych za pomocą sztucznie wykonanych przekopów i zastosowanych urzadzeń hydrotechnicznych (śluz, jazów), z drogami burłacznymi po bokach i systemem dróg jezdnych wraz z mostami, powiązanych funkcjonalnie z kanałem oraz budynkami obsługi kanału.

Droga wodna poprowadzona wodami siedmiu jezior wynosi około 20,5 km. Pozostała długość kanału to wykorzystanie biegu naturalnych rzek oraz sztucznie wykonane przekopy.

Pobliskie jeziora Sajno, Serwy w granicach obiektu oraz Wigry, poza granicą strefy buforowej, stanowią rezerwę zasilającą system wodny.

Kanał Augustowski dzieli się na 2 odcinki:

zachodni - od połączenia z Biebrzą do śluzy Augustów (0,0 - 32,50 km)

wschodni - od śluzy Augustów do śluzy Niemnowo na Białorusi (32,50 - 101,20 km)

Kilometraż kanału liczony jest od połączenia z Biebrzą.

Kilometr Opis
0,0 Połączenie z rzeką Biebrzą (na 84,2 km od źródeł). Początek Kanału Augustowskiego.
0,35 - 10,95 Trasa skanalizowaną rzeką Nettą.
0,35 Śluza Dębowo. Jaz zastawkowy (dawniej upust młyński).
10,95 - 32,50 Trasa sztucznym kanałem równolegle do Netty.
13,20 Śluza Sosnowo. Upust zastawkowy do zrzucania nadmiaru wody ze stanowiska Sosnowo-Borki do Netty.
19,25 Śluza Borki. Upust zastawkowy do zrzucania nadmiaru wody ze stanowiska Borki-Białobrzegi do Netty.
19,35 Jaz betonowy, zastawkowy, doprowadzający do stanowiska wodę z Netty.
24,80 Dawne miejsce upustu ulgowego Spichlerzysko, odprowadza wodę ze stanowiska Borki-Białobrzegi do Netty.
26,60 Połączenie kanału z odpływem jazu Białobrzegi, ograniczone możliwości doprowadzenia wody do stanowiska Borki-Białobrzegi z Netty.
27,10 Śluza Białobrzegi.
27,60 Upust Sojownica, zrzucający nadmiar wody ze stanowiska Białobrzegi-Augustów do jeziora Sajno.
32,50 Śluza Augustów.

Na tym samym kilometrze znajduje się w Augustowie jaz piętrzący, sterujący odpływem z jeziora Necko do Sajna

oraz dawny upust młyński.

Celem piętrzenia jest tworzenie rezerwy retencyjnej do zasilania kanału na odcinku Augustów-Dębowo.

Od tego miejsca zaczyna się wschodni odcinek kanału.

32,50 - 43,50 Trasa kanałem oraz jeziorami Necko (1,7 km) i Białe (6,7 km).
43,50 Śluza Przewięź.
43,50 - 47,00 Trasa krótkimi kanałami oraz przez jezioro Studzieniczne.
47,40 Śluza Swoboda.
47,40 - 57,00 Sztuczny przekop - stanowisko szczytowe kanału, zasilane z jeziora Serwy (dopływ na 53 km).

Na trasie odcinka znajdują się jeziora Swoboda i Górczyckie.

57,00 Śluza Gorczyca.
57,00-60,90 Odcinek przez sztuczne kanały oraz jeziora Orlewo i Paniewo.
60,90 Śluza Paniewo.
63,00 Śluza Perkuć. Upust szandorowy na kanale bocznym.
63,00 - 69,10 Trasa krótkim kanałem i jeziorami Mikaszewo, Mikaszewo Staw i staw Mikaszówka.
69,10 Śluza Mikaszówka. Na kanale bocznym murowany jaz (upust) szandorowy.
70,30 Śluza Sosnówek. Na kanale bocznym niewielki murowany jaz (upust) szandorowy.
70,50 Do kanału wpada Czarna Hańcza. Od tego punktu kanał płynie skanalizowaną rzeką.
74,40 Śluza Tartak. Na kanale bocznym jaz (upust) murowany zastawkowy.
77,40 Śluza Kudrynki. Na kanale bocznym murowany jaz (upust) zastawkowy.
80,00 - 83,40 Pas graniczny między Polską i Białorusią.
81,75 Śluza Kurzyniec. Na kanale bocznym murowany jaz (upust) zastawkowy.
83,40 Jaz Wołkuszek.
83,40 - 101,20 Odcinek kanału usytuowany na Białorusi.
85,00 Śluza Wołkuszek.
91,50 Śluza Dąbrówka. Na kanale ulgi jaz (upust) Dąbrówka.
94,60 W miejscowości Sonicze śluzą Czortek Czarna Hańcza wypływa z naturalnego koryta, kierując się do rzeki Niemen.
100,00 Jaz upustowy Kurkul, pięcioprzęsłowy, odprowadzający nadmiar wody ze stanowiska Dąbrówka-Niemnowo do Niemna.
101,20 Śluza Niemnowo. Koniec Kanału Augustowskiego.